This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

Wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi ze względu na koszty, długi czas trwania postępowania, brak możliwości oceny sprawy pod względem np. zasad współżycia społecznego  i nadmierny formalizm. Sąd powszechny nie jest jednak jedyną instytucją, która może rozstrzygać spory. Można skorzystać także z pomocy ICAMC czyli Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji.

Z JAKIMI SPRAWAMI IDZIEMY DO SĄDU ARBITRAŻOWEGO ?

 

Każda osoba, która jest stroną stosunku prawnego może umówić się z drugą, że spory powstałe w związku z tym stosunkiem będą rozpoznawane przez SĄD ARBITRAŻOWY. Taka umowa zwana jest zapisem na sąd arbitrażowy i musi być sporządzona na piśmie.


Można umówić się co do sporów już istniejących jak i takich, które ewentualnie pojawią się w przyszłości (umowa dotycząca sporów z zakresu prawa pracy może zostać zawarta tylko po powstaniu takiego sporu). Do sądu arbitrażowego można zwrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie każdej sprawy majątkowej (np. spór o jakiekolwiek odszkodowanie, spór z pracodawcą o wynagrodzenie) lub niemajątkowej (np. naruszenie dobrego imienia itd.). Sąd arbitrażowy nie może rozstrzygać sporów dotyczących alimentów co może zostać ustalone w porozumieniu/ugodzie zawartej przed Mediatorem w Centrum Mediacji.


Podstawą skierowania pozwu do sądu arbitrażowego jest zapis klauzuli arbitrażowej w dokumentach (np. na fakturze, wezwaniu do zapłaty, w umowie, statucie spółki lub organizacji, etc.); przedstawiona poniżej modelowa klauzula arbitrażowa w języku polskim i angielskim zabezpiecza w najlepszy i przejżysty sposób Państwa interesy.


WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY (FAKTURY, RACHUNKU, ETC.) LUB POWSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z NIĄ BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ ICAMC - SĄD ARBITRAŻOWY I CENTRUM MEDIACJI STOSOWNIE DO REGULAMINU TEGO SĄDU OBOWIĄZUJĄCEGO W DACIE WNIESIENIA POZWU.


ALL DISPUTES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WHIT THIS CONTRACT SHALL BE SETTLED BY THE ICAMC - COURT OF ARBITRATION & MEDIATION CENTER PURSUANT TO THE RULES AND REGULATIONS OF THIS COURT BINDING ON THE DATE OF FILING THE STATEMENT OF CLAIM.

Wyjaśnienie:


Instytucje klauzuli arbitrażowej, czyli dopuszczalności dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym, uregulowane są w Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego zatytułowanej: „Sąd polubowny (arbitrażowy)”. Ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) uchylono obowiązujące przepisy dotyczące sądu polubownego, zawarte w Księdze trzeciej Części pierwszej KPC (art. 695–715 KPC). Obowiązujące przepisy o sądzie polubownym regulują krajowe sądownictwo polubowne, a także odnoszą się do tzw. arbitrażu międzynarodowego. Przepisy Części piątej KPC wzorują się na ustawie modelowej UNCITRAL o arbitrażu międzynarodowym z 1985 r.  Sądownictwo polubowne (nazywane zamiennie arbitrażowym) stanowi jeden z trybów rozstrzygania spraw cywilnych, cechujący się tym, że organem rozstrzygającym nie jest sąd państwowy. Sąd arbitrażowy opiera się w swej istocie na umowie stron. Zawarcie umowy o arbitraż, czyli dokonanie tzw. zapisu na sąd polubowny, oznacza, że strony stosunku cywilnoprawnego poddają istniejący między stronami spór lub spór mogący między nimi powstać w przyszłości z określonego w umowie stosunku prawnego rozstrzygnięciu przez specjalny sąd ustanowiony przez strony tejże umowy.


Sąd arbitrażowy ma kompetencje wydawania wyroków, które mają taką samą moc prawną jak wyroki sądów państwowych. Jak podnosi się w doktrynie, podstawę prawną funkcjonowania sądu arbitrażowego, obok woli stron, stanowią przepisy KPC, uznające sądownictwo polubowne, zezwalające na poddanie określonych sporów pod rozstrzygnięcie tych sądów i określające warunki, pod którymi orzeczenie wydane przez sąd arbitrażowy będzie zrównane z orzeczeniem sądu państwowego.

arbitraż

o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitraż
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html