This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

Mediacja gospodarcza to alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu. Mediacja jest czasem definiowana jako wspierane negocjacje (facilitated negotiation). W trakcie mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad opracowywanym porozumieniem, jednak w momentach trudnych, gdy negocjacje mogłyby zostać zerwane, szczególnie istotny okazuje się udział mediatora. Mediator to profesjonalista w zakresie rozwiązywania konfliktów. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu potrafi przeprowadzić strony przez cały proces mediacji. Skuteczność mediacji jako alternatywy dla sądu potwierdzają statystyki. Strony osiągają satysfakcjonujące porozumienie w 70-80% mediacji. Niezależnie od rezultatu, istotną korzyścią przeprowadzonej mediacji jest możliwość swobodnego przedstawienia swojego stanowiska i zrozumienie stanowiska zajmowanego przez drugą stronę podczas rzeczowej rozmowy o problemie. Jeżeli stronom nie uda się wypracować porozumienia w mediacji, pozostaje zawsze otwarta możliwość rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Mediacje gospodarcze są metodą dochodzenia do porozumienia skonfliktowanych stron, przy wykorzystaniu pośrednictwa osoby trzeciej – mediatora. Wśród mediacji gospodarczych możemy wyróżnić mediacje sądowe, do zainicjowania których dochodzi poprzez wskazanie sądu w toczącym się postępowaniu sądowym. Drugim rodzajem mediacji gospodarczych są mediacje umowne, powstałe z woli zaintersowanych stron, zaangażowanych w spór. Mediacje umowne biorą swój początek w efekcie zawartej umowy mediacyjnej, bądź na podstawie stosownych zapisów w umowach między stronami (tzw. klauzul mediacyjnych). Mediacje gospodarcze w wersji umownej - w porównianiu z przebiegiem analogicznej sprawy rozstrzyganej przez sąd - okazują się bardziej ekonomiczne i efektywne, ze względu na czas całego procesu i lepszy klimat wzajemnych relacji między osobami, bądź podmiotami instytucjonalnymi, będącymi w sporze.

Do kluczowych elementów składających się na profesjonalne kompetencje mediatora gospodarczego należą: wiedza o mediacji, umiejętność zachowań, predyspozycje osobowościowe, a nadto, doświadczenie, autorytet, znajomość prawa.

Teoria konfliktu, sposób zaniechania konfliktu, narzędzia rozwiązywania konfliktów, teorie negocjacji, teorie komunikacji, znajomość zasad psychologii – to niezbędne elementy profilu profesjonalnego mediatora. Ważniejsze są jedynie praktyczne kompetencje mediatora i umiejętności: nawiązywania kontaktu ze stronami, komunikowania się ze stronami będącymi w konflikcie, zarządzanie emocjami, odszyfrowywanie niewerbalnego mowy ciała, stosowanie technik i narzędzi rozwiązywania konfliktów.

Niezwykle istotne są predyspozycje osobowościowe mediatorów, do których zalicza się: spójność wewnętrzna, inteligencja emocjonalna, empatia, umiejętność wzbudzania zaufania.

W przypadku mediacji gospodarczej doświadczenie z zakresu mediacji i zawierania ugód wydaje się niezbędne. Doświadczenie życiowe oraz znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej w mediacji gospodarczej są bardzo istotne.

Autorytet mediatora – ważny w mediacji, w przypadku mediacji gospodarczej wydaje się niezwykle istotny dla osób podejmujących decyzje o wyborze mediacji.
Osoby, które działać będą w bardzo specyficznych warunkach, w których przyjdzie funkcjonować stronom będących w konflikcie, muszą cieszyć się zaufaniem stron.

Znajomość zagadnień prawnych przez mediatora prowadzącego mediacje gospodarcze niewątpliwie jest elementem wpływającym na ocenę jego profesjonalizmu.


Oferowane przez nas mediacje gospodarcze to pozasądowe postępowanie z udziałem bezstronnego, profesjonalnego mediatora gospodarczego. Jego celem jest skuteczne oraz efektywne – zarówno czasowo jak i kosztowo – rozwiązanie sporu zaistniałego pomiędzy przedsiębiorcami.

Z sukcesem rozwiązujemy spory biznesowe generowane na różnych polach działania przedsiębiorców różnych branż. Oferowane przez nas mediacje gospodarcze pozwalają na zachowanie całkowitej dyskrecji i poufność sporu, chroniąc tym samym dobre imię przedsiębiorcy i jego wizerunek na rynku. Skuteczność i efektywność mediacji pozwala ponadto na ochronę płynności obrotu oraz niejednokrotnie zachowanie relacji biznesowej stron w sporze. Pomagamy także rozwiązywać zbiorowe spory przedsiębiorców z ich pracownikami lub reprezentacjami pracowników.

centrum mediacji gospodarczych

CENTRUM MEDIACJI proponuje:


PROWADZENIE MEDIACJI BIZNESOWYCH I GOSPODARCZYCH – PRZYKŁADOWY KATALOG SPRAW:

 1. 1spory przy realizacji i negocjacjach umów handlowych,

 2. 2spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności,

 3. 3spory związane z obrotem nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi,

 4. 4spory powstałe przy powstawaniu, prowadzeniu działalności i rozwiązywaniu spółek,

 5. 5spory i roszczenia na linii wspólnicy/akcjonariusze – spółka oraz spółka – zarząd,

 6. 6spory powstałe w związku z działalnością centrów handlowych,

 7. 7spory w obrocie morskim i portowym (prawo morskie),

 8. 8spory w sprawach upadłościowych i postępowaniach naprawczych,

 9. 9spory powstałe przy fuzjach, przejęciach lub sprzedaży przedsiębiorstwa.


PROWADZENIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH I PRACOWNICZYCH – PRZYKŁADOWY KATALOG SPRAW:

 1. 1spory przy realizacji umów cywilnoprawnych,

 2. 2roszczenia odszkodowawcze, o zadośćuczynienie, o naruszenie dóbr osobistych,

 3. 3spory sąsiedzkie i lokalowe,

 4. 4spory przy ustanawianiu, wykonywaniu lub znoszeniu służebności,

 5. 5spory przy znoszeniu współwłasności,

 6. 6spory o dział spadku,

 7. 7spory o podział majątku wspólnego,

 8. 8uzgadnianie planu wychowawczego,

 9. 9spory pracownicze,

 10. 10spory i skargi konsumenckie.


PROWADZENIE MEDIACJI W SPRAWACH ZDARZEŃ MEDYCZNYCH (W SZPITALACH I INNYCH PLACÓWKACH LECZNICZYCH) TJ.:

 1. 1przypadki: zakażeń / uszkodzenia ciała / rozstroju zdrowia pacjenta,

 2. 2na skutek: błędnej diagnozy / błędów w leczeniu (zabiegu) / podaniu niewłaściwego leku.


DODATKOWO:

 1. 1prowadzenie mediacji w języku angielskim – bez pośrednictwa tłumacza,

 2. 2prowadzenie mediacji w sprawach transgranicznych – z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych (w myśl Dyrektywy UE 2008/52/EC z dnia 21 maja 2008r.), wieńcząca je ugoda może stać się Europejskim Tytułem Egzekucyjnym (w myśl Rozporządzenia WE 805/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 21 kwietnia 2004r.),

 3. 3bezpłatne informacje prawne dotyczące materii prowadzonych lub przyszłych mediacji (w języku polskim i angielskim),

 4. 4możliwość zainicjowania kontaktu z drugą stroną konfliktu w celu wyrażenia przez nią zgody na mediację.CENTRUM MEDIACJI to neutralne miejsce spotkań, które dysponuje:


 1. 1gabinetem mediatora, poczekalnią oraz salą konferencyjną,

 2. 2pełnym zapleczem techniczno-biurowym zapewniającym sprawny przebieg mediacji,

 3. 3bogatą biblioteką prawniczą oferującą szerokie wsparcie merytoryczne.


Na zgodny wniosek stron istnieje możliwość prowadzenia mediacji w dowolnej lokalizacji na terenie kraju lub UE.


o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrum
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html