This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

Rozdział III Statutu Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Izby.


§ 12

Członkowie Izby dzielą się na:

członków zwyczajnych (czynnych mediatorów praktykujących),

członków kandydatów (osoby przeszkolone lub w trakcie szkolenia w zakresie mediacji, nie prowadzące mediacji),

członków wspierających (osoby zainteresowane mediacją, lecz nie będące mediatorami)

członków założycieli (osoby założycieli Izby),

członków honorowych (osoby zasłużone dla mediacji).


§13

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz będąca praktykującym mediatorem, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele KIMA. Kandydat na członka zwyczajnego musi być rekomendowany przez minimum dwóch członków zwyczajnych KIMA i złożyć deklarację o chęci wstąpienia do KIMA.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.


§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Izby, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Izbie przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.


§ 15

1.Członek założyciel posiada pełne prawo wyborcze, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

2.Członek założyciel zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§16

1.Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Izby.

2.Członkiem honorowym Izby może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Izby.

3.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4.Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Izby. Poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

członkostwo

o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwo
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html