This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW

Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we wszystkich rodzajach postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i handlowych. Organizacje oferujące usługi mediacyjne mogą również przyjąć ten kodeks, zwracając się o przestrzeganie go do mediatorów działających pod ich auspicjami . Organizacje te mogą rozpowszechniać informacje o środkach, takich jak szkolenie, ocena i nadzór, które podejmują na rzecz przestrzegania kodeksu przez poszczególnych mediatorów. Dla celów tego kodeksu mediacja oznacza każde postępowanie, niezależnie od nazwy, w którym strony dobrowolnie postanawiają dążyć do rozstrzygnięcia sporu przy pomocy osoby trzeciej, zwanej dalej „mediatorem”. Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. Organizacje oferujące usługi mediacyjne mogą zdecydować się na opracowanie bardziej szczegółowych kodeksów, dostosowanych do szczególnego kontekstu lub rodzajów świadczonych usług mediacyjnych, jak również do konkretnych dziedzin, takich jak mediacje rodzinne lub konsumenckie.

1. KOMPETENCJE I WYZNACZANIE MEDIATORÓW, ICH WYNAGRODZENIE ORAZ PROMOWANIE ICH USŁUG

1.1. Kompetencje

Mediatorzy muszą posiadać kompetencje i wiedzę w zakresie postępowania mediacyjnego. Istotne znaczenie mają odpowiednie szkolenia i stała aktualizacja uzyskanej wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie mediacji, przy uwzględnieniu wszelkich istotnych standardów i programów akredytacyjnych.

1.2. Wyznaczanie

Mediator przeprowadza konsultacje ze stronami celem wyboru odpowiednich terminów postępowania mediacyjnego. Przed przyjęciem sprawy mediator musi upewnić się, że posiada odpowiednie przygotowanie i kompetencje do jej prowadzenia. Na wniosek stron mediator przekazuje im informacje dotyczące swojego przygotowania i doświadczenia.

1.3. Wynagrodzenie

Mediator musi zawsze przekazać stronom pełną informację o sposobie jego wynagrodzenia, o ile nie było to uprzednio określone. Mediator nie może zgodzić się na udział w postępowaniu, dopóki wszystkie strony nie wyrażą zgody na zasady jego wynagrodzenia.

1.4. Promowanie usług mediacyjnych

Mediatorzy mogą promować swoje usługi, pod warunkiem, że robią to w sposób profesjonalny, uczciwy i godny.

2. NIEZALEŻNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ

2.1. Niezależność

Jeżeli istnieją jakiekolwiek okoliczności, które mogą, faktycznie lub pozornie, podważać niezależność mediatora lub powodować konflikt interesów, musi on poinformować strony o takich okolicznościach przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem postępowania.

Okoliczności takie obejmują:

– jakiekolwiek osobiste lub biznesowe stosunki ze stroną postępowania;

– jakąkolwiek korzyść, finansową lub inną, bezpośrednią lub pośrednią, związaną z wynikiem mediacji;

– fakt występowania mediatora lub innego przedstawiciela jego firmy w roli innej niż mediator na rzecz którejkolwiek ze stron.

W takich przypadkach mediator może przyjąć lub kontynuować mediację jedynie, jeżeli ma pewność, że jest w stanie przeprowadzić ją przy zachowaniu pełnej niezależności dla zagwarantowania całkowitej bezstronności oraz przy wyraźnej zgodzie stron. Obowiązek ujawniania takich informacji obejmuje cały okres trwania postępowania mediacyjnego.

2.2. Bezstronność

Mediator musi cały czas działać z zachowaniem bezstronności i dbać, aby był postrzegany jako bezstronny, oraz starać się służyć w równej mierze interesom wszystkich stron w procesie mediacji.

3. POROZUMIENIE MEDIACYJNE, PROCEDURA I UGODA

3.1. Procedura

Mediator musi zadbać, aby u strony mediacji rozumiały, czym charakteryzuje się process mediacji oraz jaka jest w nim rola mediatora i stron. W szczególności mediator musi zadbać, aby przed rozpoczęciem mediacji strony zrozumiały i wyraźnie zgodziły się na warunki porozumienia mediacyjnego, w tym wszelkie stosowne przepisy odnoszące się do obowiązku zachowania poufności spoczywającym na mediatorze i stronach.

Na wniosek stron porozumienie mediacyjne sporządza się na piśmie.

Mediator prowadzi postępowanie w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, w tym ewentualną słabszą pozycję niektórych stron, życzenia stron, zasadę praworządności, oraz potrzebę sprawnego rozstrzygnięcia sporu. Strony mogą uzgodnić z mediatorem sposób prowadzenia mediacji, opierając się na określonych zasadach lub innych ustaleniach. Mediator, jeżeli uzna to za stosowne, może wysłuchać stron osobno.

3.2. Sprawiedliwy proces

Mediator gwarantuje stronom odpowiednie możliwości udziału w postępowaniu mediacyjnym.

Informuje strony i może zakończyć postępowanie mediacyjne, jeżeli:

– dochodzi do ugody, którą mediator uznaje za niewykonalną lub bezprawną, w świetle okoliczności sprawy oraz kompetencji mediatora do dokonania takiej oceny, lub

– mediator uznaje, że kontynuowanie mediacji najprawdopodobniej nie doprowadzi do ugody.

3.3. Zakończenie postępowania mediacyjnego

Mediator musi podjąć wszelkie właściwe środki, aby wszystkie strony zawierające porozumienie wyraziły świadomą zgodę, były dokładnie poinformowane i dobrze rozumiały warunki porozumienia. Strony mogą wycofać się z mediacji w każdym momencie bez podania uzasadnienia. Mediator musi, na wniosek stron i w granicach swoich kompetencji, udzielić stronom informacji dotyczących sposobu sformalizowania porozumienia oraz możliwości jego egzekwowania.

4. POUFNOŚĆ

Mediator musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje pojawiające się w związku z procesem mediacyjnym, w tym fakt, że mediacja ma się odbyć lub że się odbyła, chyba że musi je ujawnić na mocy prawa lub ze względu na zasady porządku publicznego. Wszelkie informacje ujawnione jako poufne mediatorowi przez jedną ze stron nie mogą być bez jej zgody ujawniane innym stronom, chyba że prawo stanowi inaczej.

kodeks etyki

o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etyki
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html