This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators

Mediacja nie jest „wynalazkiem” państw nowożytnych. Znana była we wszystkich kulturach starożytnych. Opis mediacji możemy znaleźć w Biblii. Tradycja do rozwiązywania sporów w drodze mediacji pojawiła się w Świecie znacznie wcześniej niż w USA w latach 70. Tendencja ta istnieje w wielu społeczeństwach i przyjmuje różne formy i nazwy – ale sedno jej pozostaje: pojawia się „neutralna strona trzecia” która pomaga zażegnać spór. „W świecie polityki, negocjacje są kręgosłupem demokracji. Gdyby w każdej sprawie podejmowano decyzje tylko przez głosowanie, demokracja szybko stałaby się sparaliżowana.”


A gdy negocjacje zawodzą?

Mediatorzy pomagają aktywnie rozwiązywać konflikty międzynarodowe.


Kiedy mogę oddać sprawę do mediacji i jak to zrobić?

Mediacja umowna może toczyć się, jeżeli tylko strony podejmują taką decyzję. Z formalnego punktu widzenia niezbędne jest zawieranie przez strony umowy z mediatorem bądź ośrodkiem mediacji, poprzez zaakceptowanie regulaminu tego ośrodka bądź zawarcie umowy. Umowa taka określi warunki prowadzenia mediacji i honorarium mediatora (środka mediacji).


Art. 1836 KPC stanowi, że wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji (wraz z doręczonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie). Wniosek taki musi być sporządzony, jeżeli strony zawarły umowę o mediacji jak i gdy tej umowy nie zawarły. Oczywiście druga strona musi wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji – mediacja jest, bowiem, dobrowolna. Dosłowne brzmienie tego przepisu przypomina raczej wniosek kierowaną do sądu polubownego i niekoniecznie oddaje istotę mediacji. Mediator w mediacji umownej (pozasądowej) może przecież nie wyrazić zgody na prowadzenie mediacji w przypadku skierowania do niego takiego wniosku; musi być również uzgodnione wynagrodzenie pomiędzy stronami a mediatorem (w przypadku, gdy wniosek taki skierowany byłby do „indywidualnego” mediatora a nie do ośrodka mediacji). Możliwe są dwa przypadki:

• Sytuacja, która wymaga zawiązania umowy pomiędzy „indywidualnym” mediatorem a stronami konfliktu – poprzedzona jest ona swoistymi uzgodnieniami, co do treści umowy.

• Drugi przypadek, w którym jedna ze stron (albo obie) kieruje wniosek o przeprowadzenie mediacji do ośrodka mediacji, który to wniosek zgodnie z regulaminem ośrodka nadaje sprawie odpowiedni bieg.

Mediacja jako królowa ADR-ów jest podstawową i najbardziej znaną metodą rozwiązywania sporów i konfliktów. Zakres jej stosowania rozciąga się od najskromniejszych, powszechnych i codziennych problemów międzyludzkich do międzynarodowej dyplomacji na najwyższym szczeblu. Z powodzeniem wykorzystywana jest w systemach prawnych common law, jak rownież i w krajach systemu kontynentalnego.


Do polskiej procedury cywilnej mediacja została wprowadzona ustawą, jako nowa forma rozwiązywania sporów i konfliktów. Ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem, której nadana jest (na wniosek strony) klauzula wykonalności przez sąd powszechny ma moc ugody sądowej, staje się tytułem wykonawczym.


Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów oraz ICAMC Sąd Arbitrażowy i Centrum Mediacji Gospodarczych poza standardowymi sposobami prowadzenia mediacji, korzysta z platformy do prowadzenia mediacji za pomocą internetu (e-mediacja). Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator wówczas może prowadzić postępowanie mediacyjne z wykorzystaniem tej metody, w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego z nich stanowisko, o ile interes stron nie stoi temu na przeszkodzie.


Oferowane przez nas mediacje to pozasądowe postępowanie z udziałem bezstronnego, profesjonalnego mediatora. Jego celem jest skuteczne oraz efektywne – zarówno czasowo jak i kosztowo – rozwiązanie sporu zaistniałego pomiędzy stronami czy przedsiębiorcami. Z sukcesem rozwiązujemy spory biznesowe generowane na różnych polach działania przedsiębiorców różnych branż. W gronie naszych Klientów są przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze operujący zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, z sukcesem rozwiązujemy bowiem spory powstałe na styku różnych jurysdykcji prawych w Europie i świecie.

Oferowane przez nas mediacje gospodarcze pozwalają na zachowanie całkowitej dyskrecji i poufność sporu, chroniąc tym samym dobre imię przedsiębiorcy i jego wizerunek na rynku. Skuteczność i efektywność mediacji pozwala ponadto na ochronę płynności obrotu oraz niejednokrotnie zachowanie relacji biznesowej stron w sporze.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług dostępnych we wszystkich formach komunikacji (internet, telefon, e-mediacja).

Mediacje są odpłatne.
2. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:
a) opłata administracyjna,
b) opłata mediacyjna,
wydatki.
Mediacje w sprawach niemajątkowych:
opłata administracyjna 50.00
opłata konsultacyjno - informacyjna 180.00
każda rozpoczęta godzina spotkania 230.00
sporządzenie ugody/porozumienia 250.00
Mediacje ze skierowania Sądu:
Powyższe stawki nie dotyczą opłat za sprawy skierowane do mediacji przez sąd, które są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 239, poz. 2018).
Mediacje w sprawach majątkowych:
opłata administracyjna 50.00
opłata konsultacyjno - informacyjna 250.00
każda rozpoczęta godzina spotkania 280.00
sporządzenie ugody/porozumienia 300.00
wynagrodzenie Mediatora w sprawach majątkowych wynosi nie mniej niż 1% wartości przedmiotu sporu.
Mdiacje gospodarcze:
opłata administracyjna 50.00
opłata mediacyjna od wartość przedmiotu sporu.
7. Opłatę mediacyjną ustala się stosownie do wartości przedmiotu sporu (WPS):
a) do 40.000,00 WPS, wysokość opłaty mediacyjnej wynosi 1.00,00
b) powyżej 40.001,00 do 100.000,00, wysokość opłaty mediacyjnej wynosi od pierwszych 40.000,00 - 1.000,00 plus 3% nadwyżki ponad 40.000,00
powyżej 100.000,00, wysokość opłaty mediacyjnej wynosi od pierwszych 100.000,00 - 2.500,00 plus 2% nadwyżki powyżej 100.000,00
koszty postępowania mediacyjnego ustalane indywidualnie z Mediatorem prowadzącym postępowanie.
8. W przypadku rezygnacji z mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony przed pierwszą sesją opłata mediacyjna podlega zwrotowi w wysokości 50%.

Powyższe ceny są cenami netto. Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT.

mediacje

o naswitamy.html
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacje
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html