This website is protected by International copyrights laws. Copyrights 2010-2018 ICAMC

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów od dłuższego już czasu czyni starania mające na celu doprowadzenie istniejących przepisów prawnych dotyczących Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów i Konfliktów do stanu zgodnego z potrzebami wymiaru sprawiedliwości oraz stanu zapewniającego należyte funkcjonowanie ADR-ów w Polsce, a co za tym idzie do poprawy stanu mediacji. Mediacja nie jest „wynalazkiem” państw nowożytnych. Znana była we wszystkich kulturach starożytnych. Opis mediacji możemy znaleźć w Biblii. Tradycja do rozwiązywania sporów w drodze mediacji pojawiła się w Świecie znacznie wcześniej niż w USA w latach 70. Tendencja ta istnieje w wielu społeczeństwach i przyjmuje różne formy i nazwy – ale sedno jej pozostaje: pojawia się „neutralna strona trzecia” która pomaga zażegnać spór. „W świecie polityki, negocjacje są kręgosłupem demokracji. Gdyby w każdej sprawie podejmowano decyzje tylko przez głosowanie, demokracja szybko stałaby się sparaliżowana.”

W ocenie Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów, organizacji mającej na celu zrzeszenie osób fizycznych będącymi Mediatorami i Arbitrami, jak również stowarzyszeń i związków mediatorów i arbitrów, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej, ochronę interesów zawodowych oraz integrację środowiska mediatorów i arbitrów, obecna sytuacja jest najlepszym momentem do nawiązania obustronnej współpracy. Od wielu lat promujemy i wprowadzamy temat mediacji w skali lokalnej i ogólnopolskiej.


Polska stoi przed szansą wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań prawnych, uwzględniających doświadczenia innych państw europejskich oraz najnowszych technologii stając się w ten sposób wzorem dla innych państw. Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów posiada swoje delegatury w Warszawie, Koninie, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie i Włocławku, dążąc do otwarcia dalszych delegatur w każdym województwie.

Mediacje

Członkostwo

Arbitraż

Kodeks Etyki

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Co należy zrobić aby poddać się arbitrażowi? Są trzy możliwości: dokonanie zapisu na sąd polubowny w umowie, zawarcie dodatkowej umowy o poddaniu się pod arbitraż w momencie pojawienia się sporu (kompromis), wprowadzenie klauzuli arbitrażowej do statutu spółki, fundacji, stowarzyszenia, etc.

Krajowa Izba Mediatorów & Arbitrów zrzesza mediatorów i arbitrów, stowarzyszenia mediatorów i inne związki mediatorów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ciałem opiniotwórczym, inspirującym i wspierającym konkretne działania legislacyjne.  KIMA jest też organem opiniującym  i doradczym dla instytucji zwracających się o pomoc w sprawach dotyczących mediacji i arbitrażu.

Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we wszystkich rodzajach postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i handlowych. Organizacje oferujące usługi mediacyjne mogą również przyjąć ten kodeks, zwracając się o przestrzeganie go do mediatorów działających pod ich auspicjami . Organizacje te mogą rozpowszechniać informacje o środkach, takich jak szkolenie, ocena i nadzór, które podejmują na rzecz przestrzegania kodeksu przez poszczególnych mediatorów.

o nas

o nas
władze KIMAwk.html
ogłoszeniaogloszenia.html
lista mediatorówlista-m.html
członkostwoczlonkostwo.html
mediacjemediacje.html
arbitrażarbitraz.html
kodeks etykikodeks.html
ksma - szkoleniaksma.html
dokumentydox.html
centrumcmg.html
iKIMAiKIMA.html
delegatury KIMAdeleg.html
statutdox.html

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów

National Chamber of Mediators and Arbitrators